Profin

Kiến thức

Những điều cần biết về “mua lại trái phiếu trước hạn”

Những điều cần biết về “mua lại trái phiếu trước hạn”

Về lý thuyết, trái phiếu doanh nghiệp khi đến ngày đáo hạn sẽ được doanh nghiệp mua lại. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp doanh nghiệp mua lại trái phiếu ngay cả khi chưa đến ngày đáo hạn. Vậy, việc mua lại trái phiếu trước hạn là gì, và được quy định như thế nào? Hãy cùng ProFin tìm hiểu.

Mua lại trái phiếu trước hạn là gì?

Mua lại trái phiếu trước hạn là việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn. Việc này có thể xuất phát từ mục tiêu của doanh nghiệp nhằm giảm nợ vay, tái cấu trúc các khoản nợ, hoặc theo yêu cầu của trái chủ. Các điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn phải được quy định rõ trong phương án phát hành trái phiếu.

Trái phiếu có kèm điều khoản cho doanh nghiệp quyền mua lại trước hạn với mức giá xác định, được gọi là “trái phiếu có thể mua lại” (“callable bond”).

Ngược lại, trái phiếu có kèm điều khoản cho trái chủ quyền bán lại cho doanh nghiệp với mức giá xác định được gọi là “trái phiếu có thể bán lại” (“putable bond”).

Hình minh họa: Điều khoản mua lại trái phiếu được trích từ phương án phát hành.

Nguồn: Phương án phát hành trái phiếu Vietinbank.

Quy định về mua lại trái phiếu trước hạn

Theo pháp luật hiện hành, mua lại trái phiếu trước hạn của doanh nghiệp được quy định như sau:

Trước khi phát hành trái phiếu

Trường hợp dự kiến trái phiếu phát hành có thể được mua lại trước hạn, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể tại bản công bố thông tin trước đợt phát hành về việc mua lại trước hạn.

Trước khi thực hiện mua lại trái phiếu

Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp phát hành phải công bố, công khai thông tin về việc mua lại trước hạn, bao gồm:

  • Phương thức tổ chức mua lại;
  • Điều kiện, điều khoản của việc mua lại;
  • Khối lượng trái phiếu mua lại từ trái chủ theo phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu gồm:

  • Đối với công ty cổ phần, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu. Riêng đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty.

Trái phiếu được mua lại trước hạn khi nào?

Đối với trái phiếu có thể mua lại (callable bond)

Thông thường việc mua lại trái phiếu sẽ diễn ra nhằm cơ cấu lại các khoản nợ khi lãi suất thị trường giảm. Khi lãi suất giảm, doanh nghiệp sẽ tính đến phương án mua lại các trái phiếu đã phát hành trước đó, và thay thế chúng bằng các trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp phát hành 100.000 trái phiếu với lãi suất là 7%/năm và thời gian đáo hạn là 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng. Như vậy cứ mỗi năm doanh nghiệp sẽ chỉ một khoản tiền trả lãi vay là 700 triệu đồng. Tuy nhiên sau 4 năm, lãi suất thị trường giảm xuống còn 5%/năm. Lúc này chủ doanh nghiệp quyết định mua lại các trái phiếu cũ và phát hành mới 100.000 trái phiếu với kỳ hạn 6 năm, lãi suất cuốn phiếu bằng lãi suất thị trường (5%/năm). Bằng cách này, doanh nghiệp chỉ phải chi trả số tiền lãi vay là 500 triệu đồng mỗi năm cho 6 năm tiếp theo.

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp cũng sẽ mua lại trái phiếu trước hạn nhằm để giảm nợ. Các mục đích của việc giảm nợ có thể kể đến như: cải thiện các chỉ số tài chính, nhất là các chỉ số liên quan đến nợ; hoặc thanh toán các khoản nợ phục vụ cho mục đích hợp nhất, sáp nhập.

Đối với trái phiếu có thể bán lại (putable bond)

Trái phiếu được mua lại theo yêu cầu của trái chủ trong trường hợp lãi suất thị trường tăng. Khi lãi suất thị trường tăng, trái chủ có xu hướng thực hiện quyền bán lại trái phiếu để thu lại khoản đầu tư và tái đầu tư vào các trái phiếu mới phát hành với mức lãi suất cao hơn.

Tác động của việc mua lại trái phiếu trước hạn

Đối với trái phiếu có thể mua lại

Các điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn giúp doanh nghiệp trong việc cơ cấu lại các khoản nợ trong điều kiện lãi suất thị trường đang giảm. Điều này giúp doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc quản lý nguồn vốn và chủ động giảm các chi phí lãi vay khi có thể.

Tuy nhiên điều khoản này lại gây bất lợi cho trái chủ. Trong điều kiện lãi suất thị trường đang giảm, việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn sẽ khiến trái chủ mất đi các khoản lợi tức từ trái phiếu với mức lãi suất cũ.

Đối với trái phiếu có thể bán lại

Đối với quyền bán lại trái phiếu, trái chủ sẽ thực hiện quyền này khi lãi suất thị trường đang có chiều hướng tăng lên. Điều này giúp trái chủ thu hồi các khoản đầu tư cũ và tái đầu tư chúng với mức lãi suất cao hơn.

Tuy nhiên quyền này lại gây bất lợi đối với doanh nghiệp. Sau khi mua lại trái phiếu từ trái chủ, doanh nghiệp sẽ phải đi vay bổ sung vốn với mức lãi suất cao hơn. Hoặc khi trái chủ thực yêu cầu mua lại quá sớm khiến doanh nghiệp gặp rủi ro thiếu hụt dòng tiền tạm thời. Do đó khi phát hành trái phiếu có điều khoản này thường kèm theo giới hạn về thời gian thực hiện quyền như không được sớm quá một năm kể từ ngày phát hành, hoặc chỉ được thực hiện quyền theo các mốc thời gian xác định.


Theo:
Nguyễn Dương
Nguồn:
ProFin

Bạn có thể quan tâm