Profin

Kiến thức

Gỡ vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Gỡ vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Hải quan, về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu, theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

Về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định trên, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 2 loại hóa đơn này là khác nhau: Hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan, còn hóa đơn điện tử phát hành sau.

Ngoài các nội dung trên, Công văn số 2054/TCHQ-GSQL nêu rõ, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của DN, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra hướng xử lý phù hợp.


Theo:
Huy An
Nguồn:
Tạp chí tài chính

Bạn có thể quan tâm